Call us: 02-933-0667, 02-933-0668, 02-933-0669, 02-933-0670 | E-mail: info@byte-brain.co.th

โปรแกรมบัญชี Amanda BiznessONE โปรแกรมบัญชี Amanda BiznessONE

โปรแกรมบัญชี Amanda BiznessONE เป็นโปรแกรมระบบบัญชีแบบรวมที่เชื่อมโยงระบบข้อมูลได้ครบวงจร ยืดหยุ่น และ ใช้งานง่าย

- Amanda BiznessONE / Byte Brain Limited

Amanda BiznessONE

เชื่อมต่อได้หลายระบบ เพื่อลดเวลาทำงาน

โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อได้หลายระบบ ได้แก่ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบสต็อก ระบบเช็ค และ ระบบสินทรัพย์ถาวร ซึ่งประหยัดเวลาในการทำงาน สามารถจัดทำเอกสารทางบัญชี พิมพ์เช็ค รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ได้ทันทีที่ต้องการ

Amanda BiznessONE

รองรับการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ (Inventory)

โปรแกรมสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้า(Inventory) ได้ตลอดเวลา และรองรับแบบหลายคลังสินค้า ระบบสามารถจัดทำเอกสารใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Stock ไปยังระบบลูกหนี้ เพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ ส่วนด้านระบบจัดซื้อสามารถจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือได้ทันที

Amanda BiznessONE

รวมระบบเพื่อง่ายต่อการจัดการ

โปรแกรมสามารถลงบันทึกข้อมูลพร้อมเชื่อมโยงหลายระบบ ด้านการขาย สามารถตั้งหนี้จากระบบลูกหนี้ ออกใบกำกับภาษี จากนั้นออกใบส่งของผ่านระบบสต็อก พร้อมตัดสต็อกอัตโนมัติ หลังจากลูกหนี้ชำระหนี้ ระบบจะตัดหนี้อัตโนมัติ แล้วออกรายงานให้ทันที

Amanda BiznessONE SX

Amanda BiznessONE

บริหารระบบบัญชีจนถึงระบบสต็อก

ระบบบันทึกข้อมูลระบบบัญชีแยกประเภท พร้อมบริหารระบบสต็อก สามารถติดตามสินค้าในแต่ละ Warehouse ตรวจสอบต้นทุน ดูปริมาณสินค้าค้างรับ-ค้างส่ง จัดทำ Stock Card จากนั้น สามารถตรวจสอบสถานะ และการเคลื่อนไหวของสินค้า นอกจากนี้ สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อ (Re-order) ได้เอง

Amanda BiznessONE MX

Amanda BiznessONE

เชื่อมโยงระบบได้มากกว่า 1 คลังสินค้าหรือสาขา

ระบบสามารถลงบันทึกบัญชี ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้่าหนี้ ระบบจัดซื้อ จนถึง ระบบสต็อก แยกตามสัญญา โครงการ งาน สาขา หรือ คลังสินค้าได้ ระบบสามารถคิดต้นทุนสินค้าได้หลายแบบทั้ง Moving Average และ FIFO ตลอดจน มีระบบเตือนให้สั่งซื้อ เมื่อถึงจุดสั่งซื้อ(Re-order)

Amanda BiznessONE PX

Key Features

  • ใช้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน
  • รวมหลายระบบอยู่ในโปรแกรมเดียว
  • แสดงยอดบัญชีคงเหลือในธนาคาร,บัญชี
  • รองรับการแบ่งเป็นโครงการ หรือ งาน
  • จัดการเช็คและสินทรัพย์ถาวรได้
  • แยกสินค้าได้มากกว่าหนึ่งคลังสินค้าได้
Go to top of page